۱. دیوار بزرگ چین

دیوار بزرگ چین

دیوار بزرگ چین

۲. دیوار بزرگ کرواسی

 دیوار بزرگ کرواسی

دیوار بزرگ کرواسی

۳. دیوار بزرگ هند

دیوار بزرگ هند

۴. دیوار هادریان

دیوار هادریان

دیوار هادریان

۵. دیوارهای قسطنطنیه(ترکیه)

دیوارهای قسطنطنیه (ترکیه)

۶. دیوار برلین

دیوار برلین