عکس قبر معاویه و یزید ملعون در سوریهقبر معاویه ملعونقبر یزیدبن معاویه ملعون