حسن آقایی با بیان این مطلب اظهار کرد: پارکینگ تماممکانیزه ایرانشهر طی ماه جاری بهطور رسمی به بهرهبرداری خواهد رسید، این پارکینگ کاملا مطابق با تکنولوژیهای روز بوده و نخستین پارکینگ تماممکانیزه نسل جدید این نوع پارکینگها محسوب میشود.

وی با بیان اینکه پارکینگ تمام‌مکانیزه ایرانشهر در ۱۴طبقه احداثشده و ۱۶۸ فضای پارک خودرو دارد، گفت: این پارکینگ با مشارکت کشور ژاپن ساخته شده و برای احداثآن حدود ۴میلیارد تومان هزینه شده است. مدیرکل مهندسی و ایمنی ترافیک معاونت حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران افزود: خیابان ایرانشهر، طالقانی و محدوده‌های اطراف آن جز‌ء خیابان‌هایی هستند که با کمبود فضای پارک مواجهند و با احداثپارکینگ تمام‌مکانیزه ایرانشهر تا حدی مشکل کمبود فضای پارک در این محدوده شهر مرتفع می‌شود.

وی تصریح کرد: سطح ایمنی در این پارکینگ بسیار بالا و در حد استانداردهای روز دنیاست بهگونهای که بهطور مثال سیستم اطفای حریق استفادهشده در این پارکینگ از مدرنترین سیستمهای اطفای حریق دنیاست.آقایی خاطرنشان کرد: امسال همچنین عملیات اجرایی یک پارکینگ تماممکانیزه جدید نیز در خیابان ولیعصر آغاز خواهد شد که این پارکینگ نیز ۱۶۰ واحد ظرفیت پارک خودرو خواهد داشت.