به گزارش جهان وزارت کشور در حکمی ناگهانی حسینی را از سرپرستی استانداری فارس عزل و سجادی را به عنوان سرپرست استانداری معرفی کرده است .این در حالی است که حسینی فقط ۴ روز در سمت سرپرستی مشغول به کار بوده و طبق اظهارات منابع آگاه وی به دلیل عدم همراهی با جریان منحرف وابسته به دولت از کار بر کنار شده است.
گفته میشود که سجادی از افراد وابسته به احمدزاده (استاندار اسبق فارس و از حامیان جریان فتنه) میباشد.