به گزارش خبر آنلاین، متاسفانه پوشش جنگلهای مکزیک رو به کاهش است و اگر این روند متوقف نشود، میتواند زندگی گونههای متعددی از جانوران مانند این پروانه زیبا را در معرض خطر قرار دهد. در ضمن، مطمئن باشید که این عکس فتوشاپی نیست!