وطن امروز:دادستان تهران از بهكارگيري تمهيدات پزشکی برای اجرای حکم مجرم اسیدپاش خبر داد. جعفری دولتآبادی درباره تعویق در اجرای حکم مرد اسیدپاش گفت: این حکم اجرا میشود و تمهیدات پزشکی در دستور قرار دارد. اجرای حکم قصاص باید به نحوی باشد که از میزان حکم صادر شده تخطی نشود.