حسین صفار هرندی در جلسه هفتگی انصار حزب الله از ابطال سحر جن گیر دستگیر شده خبر داد.

به گزارش خبرنگار جهان، حسین صفار هرندی که عصر دیروز در جلسه هفتگی انصار حزب الله سخن می گفت، در بخشی از صحبت های خود به جن گیر دستگیر شده توسط نیروهای امنیتی اشاره کرد و گفت: این شخص برخی قدرت های شیطانی محدود را از طریق اهانت به مقدسات و اقداماتی مانند لگد زدن به قرآن به دست آورده بود.

وی افزود: این شخص حتی در مواجهه با بازجویان نیز از طریق همین قدرت های محدود خود منجر به اتفاقاتی نظیر سردرد در بازجویان می شد که البته نیروهای امنیتی نیز با تلاوت قرآن کریم که باطل السحر محسوب می شود با اقدامات ایذایی وی مقابله کرده و در ادامه از او بازجویی به عمل آورده اند.