محسن نصری، کارشناسارشد جامعهشناسی در توضیح درباره تعریف مد از دیدگاه جامعهشناسی گفت: هر چیز نو و جدیدی که در جامعه مورد پذیرش و استفاده گروهی از افراد قرار بگیرد و اکثریتی از جامعه به آن پایبند شوند، مد نامیده میشود. مد در تمام ظواهری که مربوط به سبک زندگی میشوند مانند خوارک، پوشاک، لوازم خانه و هنجارهای اجتماعی هم نمود دارد.

به گزارش برنا، این مدرس دانشگاه دولتی اصفهان در ادامه درباره خاستگاه مد افزود: در مورد خاستگاه مد از بعدی می‌توان گفت که مد مطابق با روحیات انسانی، ریشه دورنی انسانی و وجود سلیقه‌های مختلف در انسان‌های مختلف است، بنابراین تنوع طلبی انسان و علاقه به جدید بودن برای او پذیرفته شده است.

خواستگاه اصلی مد از وجود انسان است، بنابراین مد صرفا پدیده منفی و بدی نیست و نمی‌توان همیشه گفت چیزهایی جدید بد هستند. اگر مد جدیدی می‌خواهد در جامعه یا بین قشری از جامعه فراگیر شود، در صورتی که مطابق با سبک زندگی، ارزش‌ها و هنجارهای کلان جامعه باشد، قابل قبول است. اگر این مدها بر خواسته از جایگاه و هنجارهای داخلی جامعه نباشد و تحمیل بیرونی از دیگر جوامع باشد، مد منفی محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه مد در هر جامعه‌ای متناسب با فرهنگ و هنجارهای آن جامعه شکل می‌گیرد، تصریح کرد: البته امروزه به جهت یکسان‌سازی فرهنگی که رسانه‌ها اعمال می‌کنند، شاهد این هستیم که در آسیا، آفریقا، آمریکا و ایران، بین مسلمانان و غیر مسلمان‌ها گاهی هنجارهایی باب و مد می‌شود که برخواسته از آن جوامع نیست و حتی گاهی در تضاد با ارزش‌های آن جامعه است. به دلیل اینکه در عصر رسانه زندگی می‌کنیم، رسانه‌هایی که تاثیرگذار و قدرتمند هستند و با اهداف خودشان یکسان‌سازی فرهنگی را پیگیری می‌کنند، مدها همه گیر و فراگیر می‌شوند.

این مدرس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان هم چنین در پاسخ به این پرسش که مد پدیده‌ای صرفا منفی با آثار منفی است به برنا گفت: اگر مد متناسب با ارزش‌ها و هنجارهای جامعه‌ای که به آن وارد شده است، نباشد مد منفی است، اما وقتی چیز جدیدی در جامعه‌ای باب شده که مثبت هم هست، اگر به جوامع دیگر راه پیدا کند، مد منفی محسوب نمی‌شود و تاثیر مخرب ندارد.

وی افزود: در دین اسلام و در قرآن آمده است که هر امر مثبت و خوبی را حتی از کفار هم می‌توانیم بیاموزیم. رسول اکرم(ص) می‌فرماید: علم و دانش و فرهنگ را بیاموزید حتی از چین. بنابراین نمی‌توانیم بگوییم مد صرفا منفی است و اگر مثبت باشد گرفتن و پذیرش آن از هرجامعه‌ای منعی ندارد. گاهی هنجارهای خوب می‌توانند عمومیت پیدا کرده و تاثیرهای مثبتی در جوامع داشته باشند؛ مثلا وجدان کاری، انضباط اجتماعی، کمک به دیگران اگر در هر جامعه‌ای باب باشند و ما به آنها عمل کنیم، ایرادی ندارد.

این جامعهشناس بیان کرد: در حال حاضر بحث جنگ نرم وجود دارد. یکی از ابزارهای جوامع غربی برای تحول منفی فرهنگی در کشورمان ایجاد مدهایی است که با ارزشهای اسلامی جامعه ما هماهنگ نیست. اینجا باید احساس خطر کنیم و در برابر مدها تسلیم نشویم. باید قدرت انتخاب داشته باشیم و مدهای خوب و بد را از هم تشخیص داده و مدهای خوب را انتخاب کنیم. مدهای مثبت را بپذیریم و مدهای منفی را به جای تسلیم شدن در مقابل آن رد کنیم.