دکتر حسن امامی رضوی با اعلام این خبر افزود: در جلسه کارگروه ویژه دولت تعرفه های بخش دولتی و غیردولتی برای سال ۹۰ تصویب شد.

به گزارش مهر، وی ادامه داد: بر اساس مصوبات این جلسه و با توجه به این که سال ۹۰ سال اجرای هدفمندی یارانه هاست، مقرر شد تا افزایش هزینه های بیمارستانی به مردم تحمیل نشود.

امامی رضوی درباره تعرفه های بخش دولتی اظهارداشت: تعرفه های بخش دولتی فقط ۳/۹ درصد رشد خواهد داشت و مابقی هزینه های افزایش یافته بیمارستانهای دولتی توسط معاونت برنامه ریزی راهبردی ریاست جمهوری تامین می شود.

معاون درمان وزارت بهداشت خاطر نشان کرد: در بخش خصوصی افزایش تعرفه ها به میزان ۷ درصد تصویب شد و مقرر شد که بیشتر این رشد تعرفه در هتلینگ تعرفه های بخش خصوصی اعمال شود به نحوی که هزینه بستری تخت بیمارستانهای خصوصی به عدد واقعی نزدیکتر شود.