به گزارشافکارنیوز،بدرالسادات میرموسوی افزود: در صورت جاری شدن روح امید به آینده افراد جامعه می‌توانند نقش فعال‌تری در اجتماع داشته باشند و همین امرموجب پیشرفت کشور می‌شود.

وی در ادامه گفت: ‌ با خوش‌بینی و نگاه مثبت می‌توان چالش‌های مختلف را از پیش رو برداشت. شادی از موفقیت ناشی می‌شود و می‌تواند توفیق افراد را در زندگی افزایش دهد.

میرموسوی در پایان اظهار کرد: لازم است زنان با بهرهگیری از تواناییهای خود و با محبت به اعضای خانواده میزان امید آنها را به آینده افزایش دهد و از این طریق در جهت پیشرفت روزافزون کشور گام بردارد.