محمد حسین خوشنویسان در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی برنا با بیان این مطلب که پوسیدگی دندان به طور كامل قابل پیشگیری است، اظهار داشت: مراقبت و نگهداری دندان یکی از مهمترین برنامههای اداره سلامت دهان و دندان است و این موضوع در اولویت و دستور کار قرار دارد زیرا سلامت دهان و دندان باید در مردم نهادینه شود.


رییس اداره سلامت دهان و دندان ادامه داد: در این راستا باید اطلاعات و آموزش‌های لازم را در اختیار گروه‌های مختلف سنی قرار داد چراکه بررسی‌ها نشان می‌دهد میزان پوسیدگی در گروه سنی ۶ تا ۱۲ سال بسیار زیاد است.

خوشنویسان افزود: طبق آییننامه اجرایی تصویب شده، ترمیم دندانهای کودکانی که ۶ تا ۱۲ سال سن دارند تحت پوشش بیمهای قرار گرفته است و این افراد میتوانند با استفاده از دفترچه بیمه، خدمات درمانی دندان پزشکی مورد نیاز در این زمینه را دریافت کنند.