مردم استان زنجان امروز در حالی سیزدهمین روز از سومین ماه بهار را پشت سر می گذارند و که گرد و غبار غلیظ آرامش و آسایش را از آنها گرفته است.

به گزارش مهر، غظلت گرد و غبار در سطح شهر های استان زنجان بخصوص شهر زنجان به حدی است که تردد مردم و وسائط نقلیه با مشکل مواجه شده است.

این در حال است که شهر زنجان به لحاظ برخورداری از آب و هوای مطلوب بهاری همواره زبانزد بوده ولی عدم برنامه ریزی و ناتوانی در کنترل وضعیت موجود، هوای مطلبوع بهاری را برای مردم زنجان به خاطره تبدیل کرده است.

بی شک مسئولان از همان آغاز بروز گرد و غبار برنامه ریزی های صورت دادند ولی این برنامه ریزیها تنها در حد حرف بوده و مردم زنجان اکنون با واژه هوای سالم غریبه هستند.

در حال حاضر غلظت گرو بار در سطح شهر زنجان در حال افزایش است و مردم با استفاده از دهان بند] ای بهداشتی در شهر تردد می کنند.

غظلت گرد و غبار در هوای زنجان به حدی است که زاویه دید در زنجان ۵۰۰ متر کاهش یافته است.