آینده؛ بنابر آنچه در "رسانه ملی" اعلام شد، امشب به عنوان نخستین جمعه ماه رجب، لیله الرغائب مشهور است؛ شبی كه آسمانش پر از برق ستارگان است. هرچند به اعتقاد برخی لیله الرغائب جمعه هفه آینده است از پیامبر اكرم (ص) روایت شده است كه فرمودند:

از اولین شب جمعه در ماه رجب غافل نشوید. زیرا شبی است که فرشتگان آن را(لیله الرغائب) نامند. این نامگذاری به این جهت است که هنگامی که یک سوم از شب گذشت هیچ فرشته ای در آسمانها و زمین نمی ماند مگر این که در کعبه و اطراف آن جمع می شوند. آنگاه خداوند به طور غیر منتظره بر آنان وارد شده و می فرماید: ای فرشتگانم! هرچه می خواهید از من درخواست کنید. فرشتگان عرض می کنند: حاجت ما این است که از روزه داران رجب درگذری. خداوند می فرماید: این کار را انجام دادم.


از پیامبر اکرم(ص) روایت شده است که فرمودند:

…قسم به کسی که جانم در دست اوست این نماز را هیچ مرد و زنی ار بندگان خدا نمی گزارد مگر این که خدا گناهان او را می آمرزد هرچند به انداره کف دریا باشد…شب آرزوها
حق تعالی در اولین شب جمعه ماه رجب(لیله الرغائب) با حضور معنوی خویش در میان فرشتگان در کنار کعبه ِناگهان پرده برمی اندازد و(چهره) نشان می دهد و با آ دمیان دمخور میشود.

در وصف این شب بزرگ پیامبر(ص) جنین فرموده است: از اولین شب جمعه در ماه رجب غافل نشوید زیرا شبی است که فرشستگان آن را لیله الرغائب می نامند.

این نامگذاری بدان سبب است که وقتی یک سوم از شب گذشت هیچ فرشته ای در آسمان ها وزمین نمی ماند مگر اینکه در کعبه و آطراف آن جمع می شوند…

برای آینده بنویسید، امشب از حق تعالی برای خود و دیگران چه خواهید خواست و چه آرزوهایی در شب آرزوها در دل می پرورانید؟