به گزارشافکارنیوز،حسین توکلی مشاور عالی رئیس سازمان سنجش آموزش کشور گفت: در آزمون ورودی دکترای نیمه‌متمرکز سال ۱۳۹۳ تعداد ۲۴۰ هزار و ۳۹۱ نفر ثبت‌نام کرده‌اند که این آمار نسبت به آمار داوطلبان آزمون دوره دکترای سال ۹۲ تعداد ۲۲ هزار و ۵۲۵ نفر و یا به عبارتی ۳۳/۱۰ درصد بیشتر است.

توکلی ادامه داد: از تعداد ۲۴۰ هزار و ۳۹۱ داوطلب ثبت‌نام‌کننده در این آزمون تعداد ۱۹۴ هزار و ۲۹۶ نفر و به عبارتی۸۲/۸۰ درصد ثبت‌نام‌کنندگان در جلسه آزمون حاضر و تعداد ۴۶ هزار و ۹۵ نفر یعنی ۱۸/۱۹ درصد غایب بودند.

وی تصریح کرد: پس از برگزاری آزمون نتیجه اولیه آن به صورت کارنامه تنظیم و کارنامه تمام شرکت‌کنندگان در آزمون در روز یکشنبه ۳۱ فروردین‌ماه ۹۳ بر روی سایت سازمان سنجش قرار داده شده است.

مشاور عالی رئیس سازمان سنجش اظهار داشت: از تعداد ۱۹۴ هزار و ۲۹۶ داوطلب حاضر در جلسه آزمون با توجه به ظرفیت پذیرش نمرات کل اکتسابی داوطلبان و ویژگی‌های پذیرش دانشجو تعداد ۴۹ هزار و ۵۳۷ داوطلب و به عبارتی ۵۰/۲۵ درصد داوطلبان حاضر در جلسه آزمون مجاز به انتخاب رشته شدند.

توکلی ادامه داد: از تعداد ۴۹ هزار و ۵۳۷ داوطلب مجاز به انتخاب رشته تعداد ۳۸ هزار و ۶ نفر یعنی ۷۲/۷۶ درصد از مجازین انتخاب رشته کردند.

وی اضافه کرد: از تعداد ۳۸ هزار و ۶ نفر داوطلبی که انتخاب رشته کرده بودند فهرست اسامی تعداد ۲۷ هزار و ۴۸۵ نفر یعنی ۳۲/۷۲ درصد انتخاب رشته‌کنندگان با توجه به ظرفیت پذیرش که تعداد ۱۲ هزار و ۱۸۸ نفر است و اولویت کدرشته‌های انتخابی و نمرات کل اکتسابی و سهمیه، به عنوان معرفی‌شدگان برای شرکت در مراحل بررسی سوابق علمی، پژوهشی، آموزشی و همچنین مصاحبه تخصصی استخراج و در روز دوشنبه ۱۵ اردیبهشت ۹۳ از طریق سایت سازمان اعلام شد.

مشاور عالی رئیس سازمان سنجش ادامه داد: به عبارت دیگر ۲۶/۲ برابر ظرفیت پذیرش به عنوان معرفی‌شدگان برای شرکت در مراحل مذکور اعلام شده است.

توکلی تاکید کرد: در تعیین تعداد معرفیشدگان برای بررسی سوابق علمی، پژوهشی، آموزشی و مصاحبه تخصصی آنان و سایر مراحل گزینش آزمون دوره دکتری نیمهمتمرکز سال ۹۳ به مواردی از قبیل تغییر سیستم نمرهکلسازی برای گزینش نهایی در این آزمون نسبت به آزمون سال گذشته، فراهم نمودن شانس بیشتر برای داوطلبان واجد شرایط و کمک به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی به منظور امکان انتخاب دانشجویان واجد شرایط بهتر و همچنین ظرفیت پذیرش دقیقا توجه شده است.