به گزارشافکارنیوز،محمدعلی عفتی داریانی با اشاره به اینکه به طور کلی ۶۰ هزار کارمند و کارگر تحت پوشش شهرداری تهران هستند که از این تعداد ۱۷ هزار نفر را کارگران تشکیل می‌دهند، اظهار کرد: در خصوص بازنشستگی پیش از موعد کارمندان و کارگران شهرداری در سال جاری نیز از معاونت نهاد ریاست جمهوری نیز استعلام کرده‌ایم و این موضوع مربوط به کل سازمان‌های تابعه شهرداری تهران است و در انتظار جواب مثبت معاونت ریاست‌جمهوری برای اجرای این کار هستیم.

وی در پاسخ به چگونگی تبدیل وضعیت نیروهای تحت پوشش شهرداری در سال جاری نیز بیان کرد: ‌ در سال ۹۳ استخدام جدیدی نخواهیم داشت.

داریانی افزود: برنامه تبدیل وضعیت نیروها نیز طبق روالی که همه ساله وجود داشته و براساس آزمون‌های داده شده انجام خواهد شد.

معاون توسعه منابع انسانی شهرداری تهران همچنین با اشاره به اینکه ساماندهی نیروها تحت پوشش شهرداری در سال جاری را در دستور کار قرار دادهایم گفت: هیچگونه تعدیل نیرویی در شهرداری تهران نخواهیم داشت.