به گزارشافکارنیوز،دکتر علی اصغر پیوندی با اعلام این خبر اظهار داشت: تا ظهر ششمین روز از اجرای طرح تحول سلامت در دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی می باشد، ۸۸ زایمان طبیعی بصورت رایگان در ۹ مرکز درمانی تابعه دانشگاه که مجری طرح تحول سلامت و دارای بخش زنان و زایمان می باشد انجام پذیرفته است.

وی با اشاره به ترویج زایمان طبیعی بعنوان یکی از بسته های خدمتی ارایه شده در این طرح خاطرنشان کرد: از نیمه اردیبهشت ماه همزمان با آغاز طرح تحول سلامت در سراسر کشور، اجرای بسته های خدمتی این طرح با عنوان برنامه های کاهش میزان پرداختی بیماران بستری در بیمارستانها وابسته، ترویج زایمان طبیعی و ارتقای کیفیت هتلینگ در بیمارستانها انجام می شود که انجام ۸۸ زایمان طبیعی در طی ۶ روز در این مراکز گامی موثر در راستای اجرای بهینه طرح تحول سلامت در دانشگاه به شمار می آید.

پیوندی افزود: به این ۸۸ مادر باردار که زایمان طبیعی در مراکز تحت پوشش دانشگاه داشته اند تمامی خدمات مربوط به سلامت مادر و نوزاد بصورت رایگان ارایه شده است.