نیروهای پلیس در پارکی در شمال آلمان در حال آموزش دادن به سه کارآگاه پرنده به نامهای "شرلوک"، "خانم مارپل" و "کلمبو" سه شخصیت کارآگاه مشهور داستانهای جنایی هستند تا از آنها به عنوان مامورانی برای شناسایی اجساد مخفی شده استفاده کنند.

به گزارش مهر، ماموران پلیس می گویند چشمهای تیزبین و حس دقیق و بالای بویایی این پرنده ها می تواند آنها را به کارآگاهانی به مهارت شخصیتهایی که نامهایشان بر روی آنها گذاشته شده است تبدیل کند. با این همه " شرلوک " گاه ترجیح می دهد به جای جستجوی اجساد از آسمان به دنبال غذا و شکار مناسب باشد.

کارآگاه شرلوک در حال تمرین

پلیسها برای تمرین دادن این پرنده ها از تکه ای از لباس یک جسد استفاده می کنند. این طور به نظر می رسد کرکس ها نسبت به سگها در یافتن اجساد پنهان شده در فضاهای وسیع و یا پر فراز و نشیب از توانایی بالاتری برخوردارند.

با این همه این رویکرد پلیس آلمان انتقادات اخلاقی را برانگیخته است زیرا این نگرانی وجود دارد که کرکسها پس از یافتن جسد به آن هجوم برده و باعثآسیب دیدگی آن شوند.

بر اساس گزارش بی بی سی، طی هفته جاری خانم مارپل و کلمبو از باغ وحشی در اتریش به شرلوک پیوسته اند تا در تمرینهای نیروهای پلیس در شمال هانوور شرکت کنند. پلیسها به این دلیل از سه کرکس استفاده می کنند زیرا این پرندگان ترجیح می دهند مناطق وسیع را به صورت گروهی مورد بازرسی و تجسس قرار دهند.