به گزارشافکارنیوز،غلامحسین محسنیاژهای دادستان کل کشور دقایقی پیش در استانداری تهران حضور یافت و با حسین هاشمی دیدار کرد و درباره مسائل مروبط با استان تهران و راهکارهای توسعه پایتخت در سال اقتصاد به گفتوگو پرداخت.