مشرق: یکی از روحانی نمایان که توسط جریان اپوزیسیون و رسانه های بیگانه به مقام مرجعیت رسیده است، اخیرا با اعلام شماره حساب از طریق فیس بوک، از کاربران اینترنتی درخواست کمک مالی کرده است. وی این درخواست را در قالب کمک به بنیادی خیریه مطرح نموده است.