نسيم: نیروهای سپاه بیتالمقدس کردستان در عملیاتی که صبح امروز برگزار شد، یکی از عاملین ترور'شیرزاد میدانی'، شهروند کامیارانی را به هلاکت رساندند.

عوامل تروریست جمعهشب گذشته با مراجعه به روستای اندیمن از توابع کامیاران یکی از اهالی روستا را در مقابل منزلش به رگبار بسته و به شهادت رسانده بودند.