ميدان امام (ره) يكي از وروديهاي مركز مازندران از سمت جاده قائمشهر است كه مجسمه ۱۶ اسب در اين ميدان خودنمايي ميكرد اما ديروز اين مجسمهها ناپديد شدند.

به گزارش فارس، سال‌ها قبل توسط فعالان فرهنگی استان برداشتن این نماد از میدان امام ساری مطرح بود اما اینکه این مجسمه‌ها با چه هدفی برداشته شد سئوالی است که باید به آن پاسخ داده شود.

۱۶ مجسمه اسب میدان امام ساری در چهار طرف این میدان به رنگ طلایی مایل به سرخ رنگ شده بود اما این مجسمه‌ها دیروز ناپدید شدند.
در دهه ۷۰ نیز قسمتی از این نماد که گفته میشد از جنس برنز است به سرقت رفت.
قدمت اين مجسمهها حدود ۵۰ سال عنوان شد.