دو ماهيگير در حال كندن پوست يك مارماهي صيد شده در بندر بمبئي هند