به گزارش افکارنیوز، در ابلاغیه اسحاق جهانگیری به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور آمده است: هیأت وزیران در جلسه ۲۱/۲/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۲۵۱۴۷ مورخ ۱۶/۲/۱۳۹۳ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد ماده (۹۶) قانون تأمین اجتماعی ـ مصوب ۱۳۵۴ ـ تصویب کرد: از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۳ کلیه مستمریهای بازنشستگی، ازکارافتادگی و مجموع مستمری بازماندگان که تا پایان سال ۱۳۹۲ برقرار شدهاند، به میزان بیست و پنج درصد (۲۵%) مستمری آنان در پایان اسفندماه سال ۱۳۹۲ افزایش مییابد.