سي و دومين ماه گرفتگي كامل از هفتاد و دو گرفت ساروس ۱۳۰ در شبانگاه چهارشنبه ۲۵ خرداد ماه جاري به وقوع مي پيوندد كه تقريبا نيمي از ساكنان زمين در جنوب آمريكا، اروپا، آفريقا، استراليا و آسيا از جمله ايران شاهد اين پديده جذاب آسماني ميباشند.

به گزارش سرويس علمي ايسنا، با توجه به زمان وقوع اين واقعه در ايران كه از ساعت ۲۲:۵۳ آغاز و ساعت ۲:۳۲ بامداد پنجشنبه ۲۶ خرداد پايان مييابد، هموطنانمان بهترين شرايط را براي رصد اين پديده خواهد داشت.