رئيس دانشگاه محيط زيست استان البرز روز گذشته پس از پايان مراسم امضاي تفاهمنامهاي اين دانشگاه و محيط زيست استان به هدیه جالبی به خبرنگاران حاضر در جلسه اهدا کرد.

به گزارش خبرنامه دانشجویان ایران، رئیس دانشگاه محیط زیست استان البرز روز گذشته پس از پایان مراسم به خبرنگاران رب گوجه فرهنگی هدیه داد.

این هدیه عجیب باعثتعجب خبرنگاران کرجی شد و حتی برخی از آنها به طنز از هدیه فوق به عنوان تبلیغات مجانی برای شرکت رب سازی یاد می کردند.

این در حالی است که بهرهوري از امكانات موجود طرفين از قبيل توانمندهاي فكري، تجربي، پژوهشي، آموزشي همچنين اجراي طرحهاي پژوهشي، برگزاري كنفرانسهاي علمي مشترك، تأليف و تدوين ترجمه متون تخصصي مورد نياز از جمله محورهايي است كه در اين تفاهمنامه قرار است اجرايي شود.