آقای "ب" که از سال ۸۶ به عنوان یکی از مدیران ارشد این کانون مشغول به فعالیت بود توسط یکی از نهادهای مسئول دستگیر و اموال دفتر وی نیز توقیف شد.

به گزارش فردا، چندی پیش این کانون که زیر نظر سازمان میراث فرهنگی و گردشگری بود به زیر مجموعه "نهاد ریاست جمهوری " منتقل شد و اکنون سرپرست نهاد ریاست جمهوری رئیس مجمع كانون جهانگردی و اتومبیلرانی است.