به گزارشافکارنیوز،این قوه در توضیح خبر سخنرانی دادستانی کشور در مجلس آورده است که در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاییه گزارشی از اقدامات دستگاه قضایی در مبارزه با مفاسد بزرگ بانکی و اقتصادی و دانه درشت ها ارایه داد.

در بخشی از این گزارش به تعقیب برخی از مقامات اسبق قوه قضاییه در سطح معاون و همچنین رئیس اسبق حفاظت و اطلاعات اشاره شد که متأسفانه برخی از رسانه های داخلی و خارجی با حذف کلمه اسبق در متن خبر موجبات شائبه در اذهان عمومی نسبت به مقامات فعلی قوه قضاییه را فراهم کرده اند.

لذا بدین وسیله برای تنویر افکار عمومی اعلام می دارد که افراد اشاره شده در گزارش مزبور از قوه قضاییه منفک شده و در طول ۱۰ سال گذشته هیچ گونه سمتی در دستگاه قضایی نداشته و ندارند.