به گزارشافکارنیوز،ˈ عزت اله سام آرام ˈبا بیان این مطلب افزود، در هر جامعه ای به ویژه در جوامع صنعتی، سیاست های اجتماعی با هدف حفظ و بهبود سلامت اجتماعی جامعه تدوین و با برنامه های ویژه ای اجرا می شوند.

وی گفت: محقق شدن رویکرد اجتماعی مبارزه با مواد مخدر، حفظ سلامت اجتماع را به همراه خواهد داشت.

نامبرده در رابطه با نقش مددکاران در پیشگیری از اعتیاد اظهار داشت: مددکار اجتماعی یک فرد حرفه ای است که با رعایت ارزش های انسانی، اصول حرفه ای خاص، استفاده از علوم و تجربه می تواند در قالب یک موسسه رفاهی دولتی یا خصوصی، خدمات حرفه ای خود را در اختیار مددجویان قرار دهد تا برای کاهش مشکلات کسانی که گرفتار آسیب های اجتماعی چون اعتیاد شده اند کمک و افراد را برای رسیدن به تعادل دوباره در زندگی یاری رسانند.

سام آرام ادامه داد: در هر جامعه ای به ویژه در جوامع صنعتی، سیاست های اجتماعی با هدف حفظ و بهبود سلامت اجتماعی جامعه تدوین و با برنامه های ویژه ای اجرا می شوند.

بر اساس آمارهای رسمی ستاد مبارزه با مواد مخدر، یک میلیون و ۳۲۵ هزار معتاد در کشور انواع مواد مخدر را مصرف می کنند که ۹ درصد آنان از بین زنان هستند.