افکارنیوز- باقی مانده ستون سوخته خانه خدا که در سال ۶۵ هجری به فرمان یزید به آتش کشیده شده بود