به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به بهرهگیری از یک تفکر خلاق و نوآور و شناسایی استعدادهای جوان و علاقمندان به حوزه مستند سازی "بانک ایده پردازی شبکه مستند " راه اندازی شد.
" بانک ایده پردازان شبکه مستند " به عنوان حلقه ارتباطی بین علاقمندان خلاق در عرصه تولید مستند و مسئولان شبکه مستند، ایده‌ها و پیشنهادهای شما را در گونه‌های موضوعی از جمله مستند قوم شناسی، جنگ، سیاسی، تاریخی، علمی، ‌پرتره، دینی و آیینی، اجتماعی، زیست محیطی، ورزشی، قضایی و… دریافت می‌کند.

دریافتی های این بانک اطلاعاتی پس از پالایش، دسته بندی، اولویت سنجی، هدف گذاری و تجزیه و تحلیل؛ به عنوان دستور کار نشستهای تخصصی مورد بحثو بررسی قرار گرفته تا بر اساس اهمیت و اولویت، مورد حمایت و توجه قرار گیرند.

روابط عمومی شبکه مستند از تمام صاحب نظران، پژوهشگران، دانشجویان و عموم علاقمندان به مستند سازی دعوت می‌کند تا با ارائه ایده‌ها و نظرات خود در ابعاد گوناگون برای کمک به پیشبرد ساخت برنامه‌ها مشارکت کنند.

به منظور تشویق و ترغیب علاقمندان به بهترین و برترین ایده پرداز مستند جوایزی تعلق میگیرد.علاقمندان برای ارسال طرح و ایدههای خود در "بانک ایده پردازی" میتوانند به نشانی سایت شبکه مستند www.mostand.iribtv.ir مراجعه کنند.