به گزارشافکارنیوز،پلیس امنیتی فرودگاه میامی از کشف یک قبضه اسلحه و تعدادی لاک پشت، مار و قورباغه خبر داد.

به گزارش این خبرگزاری مسافرین با داشتن مقصدهای مختلف از فرودگاه میامی با ۵روش عجیب مبادرت به این کار نمودند.

طبق گزارش پلیس مسافر چینی برای انتقال غیر قانونی لاک پشت خود آن را در ساندویچ همبرگر پنهان و مسافر دیگر در انتقال اسلحه خود در یک عروسک میکی موس، زن مسافر سعی در مخفی کردن بچه‌های قورباغه در دهان خود را داشت و دیگری ۷مار و ۳ لاک پشت در شلوار خود پنهان کرده بود و انتقال یک جسد که با تغییر چهره صندلی چرخ دار به عنوان یک مسافر قرار داده بودند توسط پلیس کشف شد.

به گفته مأمورین امنیتی فرودگاه میامی بدون شک اکثر مسافران پرواز را تجربه کرده‌اند و از نحوه کنترل شدن در فرودگاه آگاهی دارند.

در همه گیتها از خروج انواع وسائل و اشیا فلزی بطریهای آب کوچک جلوگیری به عمل میآورند.با وجود این بعضی از مسافرین سعی در قانون شکنی و حمل وسائل و اشیا ممنوعه میکنند.