به گزارشافکارنیوز،محمد حقانی اظهار داشت: طرح سوال از شهردار تهران در باره ساخت و ساز غیرمجاز در بوستان مادر متوقف شد؛ با توجه به اینکه شورای عالی شهرسازی بالاترین مرجع تصمیم گیری درباره ساخت و ساز های غیرمجاز است، ما نیز تابع نظر این شورا هستیم.

وی ادامه داد: از ابتدا نیز قصد جنجال و استیضاح شهردار مطرح نبوده و این سوال به دلیل تغییر پهنه و ساخت و ساز بدون پروانه در این زمین مطرح شده بود که خوشبختانه شورای عالی شهرسازی پیگیر موضوع است. به همین دلیل طرح سوال از شهردار تهران را پس گرفتیم.