به گزارشافکارنیوز،احمد تویسرکانی در خصوص آمار ازدواج و طلاق های ثبت شده طی ۵ سال گذشته اظهار داشت: در سال ۹۲ تعداد ۷۵۷ هزار و ۱۹۷ ازدواج در دفاتر ازدواج به ثبت رسیده که در مقایسه با سال قبل ۴.۴ درصد کاهش یافته است. در سال ۸۸ تعداد ۸۲۴ هزار و ۴۰۹ ازدواج در کشور به ثبت رسید که این رقم

در سال ۸۹ با ۰.۶ درصد کاهش به ۸۱۹ هزار و ۸۴۲ ازدواج تقلیل یافت. این روند کاهشی ضمن تغییر در سال ۱۳۹۰ با ۱.۲ درصد رشد به ۸۲۹ هزار و ۲۷۳ ازدواج افزایش یافت و در سال ۹۱،۷۹۱ هزار و ۶۵۶ ازدواج در سطح کشور به ثبت رسید.

وی افزود: مجموع ازدواج های ثبت شده مشتمل بر دو زیرمجموعه ازدواج دایم و ازدواج منقطع است. سهم ازدواج دایم از کل ازدواج های ثبت شده در سال ۹۲ معادل ۹۹.۹۶ درصد و ازدواج منقطع ۰.۰۴ درصد است. بر اساس شاخص در سال ۱۳۹۲ به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت ۹۸۴ ازدواج ثبت شده است که این رقم در سال ۱۳۸۸ معادل هزار و ۱۱۹ نفر بوده است. با توجه به کاهش تعداد ازدواج های ثبت شده به ازای هر صد هزار نفر جمعیت در طی سال های ۸۸ تا ۹۲ می توان گفت که با وجود افزایش جمعیت کشور تعداد ازدواج های ثبت شده کاهش یافته است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص شاخص های ازدواج نیز گفت: بیشترین شاخص ازدواج مربوط به استان های اردبیل و خراسان شمالی و کمترین شاخص مربوط به استان های البرز و تهران است.

بررسی آمار طلاق

وی در خصوص آمار طلاق های ثبت شده در دفاتر طلاق نیز گفت: در بررسی تعداد طلاق های ثبت شده مشخص شد که در سال ۹۲ تعداد ۱۵۸ هزار و ۷۵۳ طلاق در دفاتر طلاق به ثبت رسیده که در مقایسه با سال قبل ۴.۶ درصد افزایش یافته است. در سال ۹۱ نیز تعداد طلاق های ثبت شده نسبت به سال ۱۳۹۰ معادل ۸.۴ درصد رشد داشته است. با بررسی بیشتر می توان گفت در تمامی ۵ سال اخیر تعداد طلاق های ثبت شده هر سال افزایش یافته که این افزایش در سال ۸۸ معادل ۱۷ درصد، سال ۸۹ بیش از ۱۰ درصد و در سال ۹۰ بیش از ۷ درصد بوده است.

تویسرکانی خاطرنشان کرد: مجموعه طلاق های ثبت شده به ۴ زیرمجموعه طلاق خلعی، بائن، رجعی و بذل مدت تفکیک می شود. در سال ۹۲ سهم طلاق خلعی از کل طلاق های ثبت شده ۷۰ درصد، طلاق بائن ۲۶.۷ درصد، طلاق رجعی ۳.۲ درصد، و بذل مدت ۰.۱ درصد می شود. سال گذشته به ازای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت ۲۰۶ طلاق ثبت شده است که این رقم در سال ۸۸ معادل ۱۶۱ بوده است. بیشترین طلاق مربوط به استانهای البرز و تهران و کمترین به استانهای سیستان و بلوچستان و یزد است.