به گزارشافکارنیوز،، وی می گوید که تا دهه قبل روزی ۱۵ مشتری داشته اما با گذشت زمان دیگر تنها ۳ یا ۴ نفر در روز به وی مراجعه می کنند.

وی معتقد است که تمامی مردم حتی فقیرترین فقیرها نیز حق داشتن دندان های مصنوعی را دارند و
به همین دلیل با قیمت های بسیار کم(در حدود ۱ یا دو پوند انگلیس برای هر دندان) برای آنها دندان مصنوعی می سازد.

وی این حرفه را از پدر خود و بصورت تجربی یاد گرفته و امیدوار است تا این کار او بتواند خدمتی هرچند کوچک به قشر فقیر کشورش هندوستان باشد.

دندانپزشکی در گوشه خیابان (+عکس)

دندانپزشکی در گوشه خیابان (+عکس)

دندانپزشکی در گوشه خیابان (+عکس)

دندانپزشکی در گوشه خیابان (+عکس)

دندانپزشکی در گوشه خیابان (+عکس)

دندانپزشکی در گوشه خیابان (+عکس)