يافتههاي حاصل از يك پژوهش حاكيست: مصرف يك روز در ميان سيب توسط والد نر و ماده قدرت باروري و زاد و ولد را افزايش ميدهد.

به گزارش ایسنا، منطقه علوم پزشکی تهران، سیب از خانواده گل سرخ و منبع غنی از فیتواستروژن‌های گیاهی است که تا کنون از نظر تأثیر بر زاد و ولد مورد بررسی قرار نگرفته بود، به همین منظور پژوهشی جهت بررسی اثر جیره غذایی سیب بر زاد و ولد موش صحرایی توسط مهرزاد مهربانی، دستیار طب سنتی مرکز تحقیقات دارویی و سنتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان طراحی شد.

در این مطالعه، نه گروه از موش‌های صحرایی نژاد NMRI، به تعداد ۱۰ موش ماده و ۲ موش نر در هر گروه با استفاده از جیره‌های غذایی متفاوت از سیب(بدون سیب، یک روز در میان و دو روز در میان سیب) از نظر نتیجه باروری(تعداد نوزادان و نسبت جنسی) مورد بررسی قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل آماری داده‌ها با استفاده از آنالیز واریانس یک‌ طرفه انجام شد.

یافته‌های حاصل نشان داد که نسبت جنسی نوزادان در هیچ یک از گروه‌ها تغییر پیدا نکرد، ولی تعداد کل نوزادان در گروهی که والدین آن‌ها یک روز در میان جیره غذایی سیب دریافت کرده بودند، در مقایسه با گروه شاهد که فاقد سیب در جیره غذایی بودند، افزایش معنی‌داری داشت.

نتيجه شاخص حاكي از اين است كه مصرف يك روز در ميان سيب توسط والدين باعث افزايش معنيدار تعداد نوزادان بدون تغيير در نسبت جنسي آنها ميشود.