محمد رضا محمودی با بیان اینکه ایجاد باران مصنوعی روش مناسبی برای کنترل ریزگردهای هوای تهران است گفت: بودجه ای برای ایجاد باران مصنوعی در برنامه های آب منطقه ای تهران پیش بینی کرده ایم که اگر در پاییز و زمستان بارندگی کم بود و احتمال کمبود ذخایر آب در فصل تابستان وجود داشت به موقع از این اعتبار استفاده کنیم.

به گزارش مهر، او ادامه داد: این اعتبار به میزانی نیست که برای مهار آلودگی هوا و ایجاد باران مصنوعی برای کنترل ریزگردها از آن استفاده کنیم اما در صورت افزایش اعتبار می توانیم در نیمه اول سال هم برای پروژه آلودگی هوا از روش بارن مصنوعی استفاده کرد.

محمودی با تاکید بر اینکه با ایجاد باران مصنوعی به مقابله با ریزگردها میرویم، اضافه کرد: در شورای توسعه و برنامه ریزی استان تهران بحث افزایش اعتبارات مطرح و به این موضوع که با ایجاد بارن مصنوعی بتوانیم آلودگی هوا را کاهش دهیم نیز پرداخته شد.