سعيد مهذب ترابي تاكيد كرد: سازمان بهرهوري انرژي به هيچوجه خريد و استفاده از وسايل کاهنده مصرف برق که داراي مهر و نشان استاندارد نيستند را تاييد نميكند و مردم از خريد و استفاده از دستگاه هاي غيرمجاز کاهنده مصرف برق خودداري كنند.

به گزارش ایسنا، به گفته وی، پس از اجرا شدن هدفمندسازی یارانه‌ها در کشور و اصلاح تعرفه های انرژی، تعدادی از افراد سودجو با روش‌های مختلف از طریق ارسال پیام کوتاه، تبلیغات رسانه‌ای در مطبوعات و پخش بروشور به تبلیغ و فروش دستگاه هایی با عنوان کاهنده برق اقدام کرده‌اند که این افراد در تبلیغات خود «کاهش هزینه برق مصرفی را به میزان زیاد» جهت جلب خریداران و فروش محصولات خود تبلیغ می‌کنند که لازم است مردم از خرید و استفاده از این‌گونه دستگاه‌ها به دلیل ضرر و زیان احتمالی به انشعاب‌های برق جدا خودداری کنند.

مدیرعامل سابا ادامه داد: از آنجا که صحت و سقم تاثیر این لوازم در کاهش مصرف در مراجع و آزمایشگاه‌های معتبر تایید نشده است، این وسایل مورد تائید این سازمان و وزارت نیرو نیز نبوده و مردم باید در مواجهه با چنین مواردی نهایت دقت و کنترل‌های لازم را چه در خصوص تولیدات داخلی و یا خارجی انجام دهند.

وي افزود: با توجه به اينکه اطلاع مشترکان از روشها و نحوه مصرف منطقي انرژي برق يکي از دلايل و عوامل مهم و مؤثر در کاهش هزينههاي برق مصرفي آنان خواهد بود، تمامي مشترکان برق مي توانند جهت اطلاع و بکار بستن اين روش ها و توصيهها که با زباني ساده و کاربردي با بررسي ها و مطالعات مختلف تهيه شده، به پايگاه اينترنتي اين سازمان به آدرس www.saba.org.ir مراجعه كنند.