در این شرایط کیفیت هوا بسیار ناسالم تلقی شده و افرادی که بیماریهای ریوی مانند آسم دارند باید از هرگونه فعالیتی در محیط بیرون خودداری کنند. افراد دیگر به خصوص کودکان باید از فعالیت طولانی مدت و سنگین در محیط بیرون خودداری کنند.

با توجه به گزارشهای دریافتی از ایستگاههای سنجش آلودگی هوا، کیفیت هوای تهران هم اکنون در شرایط بسیار ناسالم قرار دارد.

به گزارش مهر، مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت اعلام کرد: بر اساس اطلاعات دریافتی از ایستگاههای سنجش آلودگی هوا در شهر تهران، شاخص کیفیت هوا ۲۰۸ و آلاینده اصلی ازن(O۳) است.

در این شرایط کیفیت هوا بسیار ناسالم تلقی شده و افرادی که بیماریهای ریوی مانند آسم دارند باید از هرگونه فعالیتی در محیط بیرون خودداری کنند. افراد دیگر به خصوص کودکان باید از فعالیت طولانی مدت و سنگین در محیط بیرون خودداری کنند.

بر اساس همین گزارش شاخص استاندارد آلودگی هوا برای ذرات معلق(PM۲.۵) ۱۶۶ می باشد که در شرایط ناسالم قرار دارد.

در این خصوص نیز افرادی که بیماریهای قلبی و ریوی دارند، افراد سالخورده و کودکان باید از فعالیت سنگین و طولانی مدت خودداری کنند و به عموم مردم توصیه می شود فعالیت سنگین و طولانی مدت خود را در محیط بیرون کاهش دهند.