به گزارشافکارنیوز،اقبال شاکری با بیان اینکه در برنامه پنج ساله دوم شهر تهران دو طبقه کردن بزرگراهها پیش بینی نشده است، گفت: دو طبقه کردن بزرگراههای بعثت و همت، بیشتر بحثی رسانه ای بود و برنامه ای مطالعاتی برای احداثاین پروژه ها پیش بینی نشده بود.

وی ادامه داد: پروژه ای که در بزرگراه بعثت دنبال می شود ایجاد یک تقاطع غیر همسطح است که به دلیل استفاده از فضای زیر این تقاطع امکان دارد برداشت دو طبقه شدن شود اما از نگاه کارشناسی این پروژه با دو طبقه شدن کاملا متفاوت است.

شاکری در خصوص عاقبت کارخانه سگمنت سازی در صورت توقف پروژه دو طبقه کردن بزرگراههای پایتخت، گفت: از تکنولوژی ایجاد شده در کشور برای احداثتقاطع های غیرهمسطح استفاده می شود.

به گفته وی، هیچ پروژه مطالعاتی برای دو طبقه کردن خیابانهای تهران وجود ندارد و توسعه حمل و نقل عمومی مانند مترو، BRT و LRT تنها پروژه های ترافیکی پایتخت هستند.

در زمان بهربرداری از پل طبقانی صدر شهردار تهران درباره ادامه دو طبقه کردن بزرگراههای پایتخت گفته بود که بررسی مطالعاتی دو طبقه کردن بزرگراه همت در دستور کار است اما اولویت با بزرگراه بعثت است، به خاطر تقاطعهای زیادی که دارد.