به گزارشافکارنیوز،مقامات شهر فیلیپینی «اولوگاپو» به منظور جلوگیری از شیوع بیماری همه گیر به ساکنان محلی بابت موشهای کشته شده پاداش می‌پردازند.

بر اساس گزارش خبرگزاری «فرانس پرس»، به پیشنهاد شهردار، ۲۳ سنت بابت هر جونده بزرگ و ۱۱ سنت برای جونده کوچک کشته شده، پرداخت می‌شود.

به گفته بخش بهداشت شهرداری، این کمپین حداقل یک ماه ادامه خواهد داد این در حالی است که در طی یک هفته ۴۴نفر برای دریافت پاداش خود اقدام کرده‌اند.

اقدامات مقامات به منظور جلوگیری از گسترش بیماری واگیردار لپتوسپیروزکه میتواند از طریق موشها به انسان منتقل شود، صورت گرفته است.