به گزارشافکارنیوز،عباس اورنگ در مورد افزایش سن بازنشستگی گفت: در حال حاضر زمزمه هایی در دولت و یا افرادی در هیئت دولت در مورد افزایش سن بازنشستگی مطرح شده است اما در سازمان تامین اجتماعی این موضوع در دستور کار قرار ندارد.

وی با اشاره به اینکه دو دلیل برای افزایش سن بازنشستگی مطرح است، افزود: دلیل اول افزایش سن امید به زندگی است که طبیعتا افزایش سن بازنشستگی را در پی دارد و دلیل دوم نیز بحران هایی است که صندوق های بیمه ای و بازنشستگی درگیر آن هستند.

به گفته اورنگ، به دلیل اینکه صندوقهای بازنشستگی تابعی است از شرایط زنده بودن افراد بعد از سن بازنشستگی به همین دلیل با افزایش امید به زندگی که در گذشته ۶۰ سال بود و در حال حاضر به گفته مسئولان ۲۰ سال افزایش پیدا کرده است، بنابراین این موضوع تاثیراتی در محاسبات بیمه ای صندوقهای بازنشستگی دارد.

مدیر عامل انجمن رفاه و تامین اجتماعی اظهار داشت: سن بازنشستگی که در حال حاضر ۶۰ یا ۶۵ سال است یکی از آیتم های موثر در مصارف صندوقهای بازنشستگی است ولی این صندوقها براساس مولفه های مختلفی منابع و مصارفشان کم و زیاد می شود.

بازنشستگی پیش از موعد دلیل بحران صندوقهای بیمه ای

اورنگ تاکید کرد: در حال حاضر صندوقهای بازنشستگی و بیمه ای با بحران منابع مواجه هستند که اولین عامل آن تصویب قوانین متعدد در خصوص بازنشستگی پیش از موعد است بنابراین افزایش سن بازنشستگی دلیل اصلی برای رفع مشکل این صندوق ها نخواهد بود.

به گفته وی، طبیعتا بازنشستگی پیش از موعد هنگامی که فرد در ۳۵ یا ۴۰ سالگی بازنشسته می شود مشکلاتی ایجاد می کند که باعثاختلال در منابع و مصارف صندوقها خواهد بود. بر همین اساس افزایش سن جز مولفه های موثر در منابع و مصارف صندوقهاست اما در مرحله اول باید قواعد پیش از موعد بازنشستگی بررسی و بازنگری شود.

اورنگ با اشاره به اینکه در حال حاضر صندوقهای بیمه ای و بازنشستگی سالیانه بدهی های زیادی برای دولت ایجاد می کنند در حالی که باید تضمین دولت باشند. این در حالی است که هم اکنون نیز وضعیت مالی نامناسبی دارند.

وی به مشکل ساختاری صندوقهای بیمه و بازنشستگی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر این صندوقها استقلال ندارند که البته در ظاهر این استقلال وجود دارد اما در کشور ما این موضوع متاثر بر فشارهای سیاسی است و مدیریت این صندوقها ناشی از فشار از طرف مجلس و دولت است و طبیعتا این صندوقها از مدیریت هوشمندانه خارج می شوند و مدیر مجبور به تمکین خواهد شد.

به گفته مدیر عامل انجمن رفاه و تامین اجتماعی، صندوقهای بیمه ای و بازنشستگی در صورت بروز مشکل امنیت ملی را به مخاطره می اندازند بنابراین اگر درست مدیریت نشوند با چالش اساسی روبرو خواهند شد.

اورنگ اظهار داشت: تغییرات مدیریتی طی چند سال اخیر در این صندوق ها باعثبروز مشکلات زیادی شده و از همه مهمتر این تغییرات در ساختار منابع و مصارف صندوقها موثر است که در آینده تاثیر خود را خواهد گذاشت و تضعیف بیش از حد صندوقها مشکلات عدیده ای را هم برای دولت و هم برای بازنشستگی ایجاد می کند.

مشکل بیکاری با افزایش سن بازنشستگی

وی گفت: ادغام وزارت رفاه با کار و تعاون باعثکاهش قدرت این صندوقها شده و در طولانی مدت صندوقهای بیمه ای و بازنشستگی در دولت و مجلس مظلوم واقع می شوند و مشکلاتشان بیشتر می شود.

مدیر عامل انجمن رفاه و تامین اجتماعی تصریح کرد: باید تقویت منابع و مصارف صندوقها را به عنوان یک آیتم در نظر بگیریم و با توجه به اینکه در حال حاضر کشور ما با مشکل بیکاری روبرو است بدانیم افزایش سن بازنشستگی مشکلات دیگری را ایجاد می کند.

وی افزود: از یک سو درآمد و از طرف دیگر اشتغال جوانان را باید همزمان در نظر گرفت چون تاخیر در اشتغال جوانان تبعات زیادی دارد.

اورنگ، افزایش سن بازنشستگی را منوط به تشکیل جلسات و بررسی اقدامات کارشناسی زیادی دانست و گفت: افزایش سن بازنشستگی در لایحه دائمی کردن خدمات کشوری مد نظر قرار گرفته و در دولت در حال بررسی است اما هنوز به تصویب نهایی نرسیده است.

وی اظهار داشت: سازمان تامین اجتماعی مجری قانون است و برای افزایش سن باید منتظر نظر دولت و مجلس بود.