به گزارشافکارنیوز،برای اولین بار کمیته بررسی سانحه با عضویت متخصصان با تجربه و صاحب نظر در زمینه های مختلف هوانوردی شامل محمد شهبازی(رئیس کمیته) محمدصادق دیجوری، فرامرز سروی، و ابوالفضل محمدی راد تشیکل و مقرر شد تا اقدامات لازم جهت سازماندهی، هدایت و کنترل مراحل بررسی سانحه تحت نظر این کمیته به انجام برسد.

کمیته مزبور در دومین جلسه خود که بعد از ظهر دیروز برگزار شد مسئولان و اعضای گروه های یازده گانه بررسی سانحه را تعیین کردند.

براین اساس گروه های ۱۱گانه بررسیسوانح هواییشامل عملیات پرواز، هواشناسی، مراقبت پرواز، شاهدان عینی، دستگاههای ثبت و ضبط پروازی، سازه، موتور، سیستم های وسلیه پرنده، اسناد و مدارک وسیله پرنده، تجسس و نجات و آتش نشانی و عوامل انسانی به منظور بررسیسانحه هواپیمای آنتونف۱۴۰ کار خود را آغاز کردند.