به گزارش افکار به نقل از روابط عمومي سازمان ثبت احوال كشور ، آن دسته از هموطنان سرپرست خانوار كه پيش از اين در طرح جمع آوري اطلاعات اقتصادي خانوار مركز آمار ايران شركت كرده و در سامانه اعلام حساب خانوار به آدرس www.refahi.ir با پيام اطلاعات هويتي سرپرست خانوار شما داراي اشكال بوده است مواجه شده اند و يا به دليل ازدواج بعد از تاريخ ۱-۵-۸۷ تشكيل خانواده داده و يا بدليل طلاق بعد از تاريخ مذكور ، وضع خانوار آنان تغيير كرده است مي توانند براي تصحيح مشخصات يا تغيير وضعيت خانوار خود به سامانه اي كه به اين منظور به آدرس www.ncr.ir در نظر گرفته شده مراجعه و به تكميل اطلاعات درخواستي اقدام كنند.
این سامانه از امروز ۲۷-۶ - ۸۹ به مدت یک هفته دایر است.