آقای تهوری در نشست خبری به مناسبت روز جهانی پناهنده ها با اشاره به اینکه در حال حاضر سه درصد از پناهندگان در مهمان شهرها زندگی می کنند، افزود: این مهمان شهرها داری بانک، نانوایی و کارگاه های اقتصادی هستند.

به گزارش واحد مرکزی خبر، وی گفت: تمام فرزندان پناهندگان، از خدمات آموزشی و بهداشتی در مقاطع مختلف استفاده می کنند.

آقای تهوری افزود: پناهندگان مربوط به جنگ دوم خلیج فارس و حمله به کویت، برای دوری از بحران، به ایران آمده اند.

وی گفت: با توجه به شرایط منطقه ای، سایر کشورها، کمترین کمک ها را به ایران کرده اند.

مدیرکل اداره امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور افزود: پناهندگان در کشورهای دیگر پس از ورود وارد زندان می شوند و پس از بررسی ها می توانند در آن کشور زندگی کنند در حالیکه در کشورمان این گونه نیست.