بر اساس ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور، وزارت آموزش ( سازمان آموزش و پرورش استانها) موظف است با رعایت قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریس و آموزشیاران نهضت سواد آموزی مصوب۲۳ / ۷ /۸۷ عملکرد ریالی سال ۱۳۸۹ صرفا در مورد باقیمانده افراد حق التدریس و نیز حق التدریس نیروهای رسمی و پیمانی موجود محاسبه و عمل نماید در هر حال بکارگیری افراد جدید به صورت حق التدریس در سال ۱۳۹۰ نیز ممنوع است.

همچنین سقف پاداش موضوع ماده ۵۰ قانون برنامه و بند ۷۹ برای کل مدت سال ۱۳۹۰ حداکثر یک ماه حقوق و مزایای مندرج در احکام کارگزینی تعیین می‌ شود مشروط به اینکه قبلا در بودجه یا اعتبارات آنها پیش بینی و منظور شده باشد و در حدود مقرر مذکور حسب مورد در مصوبه مجمع عمومی ‌(هیئت امنا و یا عناوین مشابه) و یا موافقتنامه درج شود.

محدوده پرداخت اضافه‌کار

بر اساس ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور، پرداخت فوق العاده اضافه کار دستی به کارمندان دستگاه‌های اجرایی مشمول این تصویب نامه با رعایت بند ز ماده ۵۰ قانون برنامه حداکثر تا میزان تعیین شده در بند(۱۱) مصوبه شماره ۵۴۰۱۷/۴۴۵۸۵ مورخ ۹ / ۳ / ۱۳۸۹ و در سقف اعتبار مصوب دستگاه در چارچوب اعتبار منظور شده در موافقتنامه مبادله شده است.

طبق این مصوبه، تشخیص کارکنانی که به اقتضاء شغلی اضافه کار بیشتری از سقف مندرج در بند ۹ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری انجام میدهند صرف در سقف ۲۰% مقرر در ذیل تبصره یاد شده با بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات مجاز موضوع تبصره ۱ ماده ۵۳ قانون محاسبات عمومی خواهد بود.