به گزارشافکارنیوز،علیرضا جهانگیریان به همراه جمعی از مدیران سازمان در آغاز دور دوم سفرهای تابستانی و به منظور بررسی وضعیت پروازها و برنامه ریزی های صورت گرفته جهت انتقال پرواز حجاج به فرودگاه بین المللی حضرت امام خمینی(ره) بازدید کرد.

معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین از ترمینال مسافری، ایست بازرسی پلیس فرودگاه امام(ره) و پل ارتباطی دسترسی به ترمینال مسافری که دسترسی مسافران به مجموعه های ترمینال و پارکینگ را فراهم می آورد، بازدید کرد.

رئیس سازمان هواپیکایی کشوری در جریان این بازدید با تعدادی مسافران این فرودگاه گفت و گو و از نزدیک در جریان مشکلات آنان قرار گرفت.