به گزارش خبرگزاري دانشجو، تعدادي از دانشجويان خوابگاه نازلو دانشگاه اروميه با سوءاستفاده از عدم نظارت و بي توجهي مسئولان اين خوابگاه كه همجوار با روستاي تازه كند است، اقدام به انتقال اجناس قاچاق، مشروبات الكلي و گيرندههاي ماهواره به اين خوابگاه مي كنند.