به گزارشافکارنیوز،محسن اسماعیلی افزود: حذف نام زوج از شناسنامه زوجه تنها در صورتی امکان پذیر است که در دوران عقد جدایی انجام شده باشد و دوشیزه بودن زوجه مطابق احکام قضایی و سند طلاق قابل استنباط باشد.

وی افزود: همچنین اگر همسر فردی فوت کند، در صورت ثبت شدن ازدواج، فرد میتواند با مراجعه به ادارات ثبت احوال نسبت به حذف نام همسر فوت شده از شناسنامهاش اقدام و نام همسر فوت شده را از شناسنامهاش حذف کند.