به گزارش ايسنا، محققان دانشکده پزشکي اوزاکا اين دستگاه زيردريايي را که يک دوربين کپسولي ريز با قدرت حرکت آزاد با باله است، پري دريايي ناميدهاند. به گفته محققان، بيمار به راحتي اين کپسول را قورت مي دهد و سپس پزشک با کنترل از راه دور قسمتهاي مختلف شکم را مشاهده مي کند. به ادعاي اين دانشمندان، پري دريايي اولين دوربين کپسول دنياست که به دليل اندازه بسيار کوچکش به راحتي از مسير گوارشي انسان عبور مي کند.

دوربين کپسولي در حال حاضر موجود است اما براي استفاده بايد دوربينها را با حرکات حلقوي عضلات در مسير گوارشي در معده و روده به جلو راند که کاربرد آن ها را محدود ميکند اما اين کپسول جديد از بالههايي با نيروي ميدان مغناطيسي براي حرکت برخوردار است. اين بالهها به دوربين کمک خواهد کرد تا با کنترل از راه دور در مسير حرکت و تصاوير مورد نياز را براي پزشکان ارسال کند. اين دوربين۱.۸اينچ طول و ۰.۴ اينچ قطر دارد و براساس مقصد تصويربرداري از راه دهاني يا مخرجي وارد مي شود.