تماشا نوشت: جلسه رسیدگی به پرونده پارتی خیابان فرشته که در آن چند نفر از فوتبالی های مشهور حضور داشتند روز گذشته برگزار شد.
در حالی که این افراد با محرومیت ورزشی مواجه بودند، اما با قید وثیقه در این چند ماه آزاد بودند.
جلسه رسیدگی به پرونده آنها روز گذشته برگزار شد و ساعت ۹ صبح آقای " ن " در شعبه ۱۰۸۹ دادسرای ارشاد حضور یافت، اما از آقای " پ " دیگر چهره فوتبالی که گفته می شد در شب پارتی به موتورخانه ساختمان فرار کرده و در آنجا توسط ماموران نیروی انتظامی بازداشت شده بود، خبری نبود.
وکیل یکی از خانم های دستگیر شده در این پارتی با اعلام اینکه حکم پرونده تا یک هفته دیگر صادر می شود، اظهار داشت: در این پارتی چند بازیگر سینما هم حضور داشتند که خیلی زود فرار کرده بودند، با این حال تعدای از افراد مشهور و چند نفر عادی دستگیر شدند.